Zásady ochrany osobních údajů

Dokument, který právě čtete,obsahuje základní informace ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje.Vážíme si toho, že s námi své osobní údaje sdílíte a jsme odhodláni je vmaximální možné míře chránit. Rovněž se snažíme být ve vztahu k vám co nejvícetransparentní, zejména ohledně toho, jak vaše osobní údaje zpracováváme.

Vzhledem k nové legislativěEvropské unie, bylo toto informační memorandum připraveno v souladu s NařízenímEvropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraněfyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybutěchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

V tomto memorandu se vám snažímeinformace podat co nejpřehledněji, proto jsme zvolili formu otázek a odpovědí,které bychom vám na ně poskytli. Informace se dozvíte v následujícím pořadí:

 1. Kdo je správcem osobních údajů?
 2. Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů?
 3. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?
 4. Jaké jsou naše oprávněné zájmy?
 5. Jak byly osobní údaje získány?
 6. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?
 7. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?
 8. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?
 9. Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci?
 10. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?
 11. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?
 12. Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

Toto informační memorandumpředkládá základní informace, které jsme jako správce osobních údajů povinniposkytnout. Pokud by vás zajímaly detailní zásady zpracování osobních údajů,kterými se řídíme, naleznete je na internetových stránkách www.cartecgroup.com.

V případě jakýchkoliv dotazůohledně zpracování vašich osobních údajů, se nás neváhejte kontaktovat nae-mailové adrese gdpr@cartecpraha.cz nebona telefonu +420 739 453 000. Ve všech případech nás lze kontaktovat na našichdoručovacích adresách

CarTec Liberec s.r.o.,Obchodní622, 460 01 Liberec 11
CarTec Olomouc s.r.o., Tovární1297/1b, 779 00 Olomouc
CarTec Ostrava s.r.o., Vítkovická3246/1A, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
CarTec Praha s.r.o., Průběžná 80,100 00 Praha 10

1. Kdo je správcem osobních údajů?

Správce je osoba, která sama nebospolečně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobníúdaje zpracovány.

Správcem osobních údajů jsouspolečnosti:

CarTec Liberec, s.r.o.
se sídlem Liberec, Obchodní 622
IČ: 27343723
Spisová značka: C25296 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

CarTec Olomouc s.r.o.
se sídlem Ostrava, Vítkovická 3246/1A
IČ: 01486489
Spisová značka: C55963 vedená u Krajského soudu v Ostravě

CarTec Ostrava s.r.o.
se sídlem Ostrava, Vítkovická 3246/1A
IČ: 259136203
Spisová značka: C27074 vedená u Krajského soudu v Ostravě

CarTec Praha s.r.o.
se sídlem Praha 10, Průběžná 80, PSČ 100 00
IČ: 496 14 801
Spisová značka: C 21094 vedená u Městského soudu v Praze

Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@cartecpraha.cz nebo na telefonu+420 739 453 000.
Zástupcem správce je HanaJelínková.

2. K jakému účelu osobní údajepotřebujeme?

Správce zpracovává osobní údajek:

a)  zajištění uzavření a následnéhoplnění smluvního závazku mezi správcem a vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Ztakového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musízpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

b)  marketingovým účelům, aby správceco nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb a obchodní sděleníohledně nich vašim potřebám, pro tento účel zpracování správce získává vášjednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;

c)  ochraně svých oprávněných zájmů(čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je např. evidence řidičů při zapůjčenínáhradního vozů, popř. Demo jízdy.

Poskytování osobních údajůsprávci je obecně zákonný a smluvní požadavek. Ohledně poskytování osobníchúdajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonnépovinnosti správce, je od vás vyžadován souhlas. Pokud správci neudělítesouhlas ke zpracování osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, žeby vám správce v důsledku toho odmítl poskytnout svůj výrobek či službu nazákladě smlouvy.

3. Jaké jsou naše oprávněné zájmy?

Osobní údaje zpracovává správcerovněž pro ochranu jeho oprávněných zájmů. Oprávněné zájmy správce jsou zejménařádné plnění veškerých smluvních závazků správce, řádné plnění veškerýchzákonných povinností správce, přímý marketing, ochrana správcova podnikání amajetku a v neposlední řadě také ochrana životního prostředí a zajištěníudržitelného rozvoje.

V zájmu zajištění co největšíochrany vašeho soukromí, máte právo vznést námitku, aby vaše osobní údaje bylyzpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údajeblokovány. Více o vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů sedočtete v článku 11 tohoto informačního memoranda.

4. Jak byly osobní údaje získány?

Osobní údaje správce získal přímood vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo zuzavřených smluv. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupnýchzdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního rejstříku, registrudlužníků, profesních registrů, nebo například Katastru nemovitostí. Dálesprávce mohl získat osobní údaje od třetích stran, které jsou oprávněny kpřístupu a zpracovávání vašich osobních údajů a se kterými spolupracuje a dález informací ze sociálních sítí a internetu, které jste tam vy sám/samaumístil/a.

5. Jaké kategorie osobních údajůjsou zpracovávány?

K zajištění vaší spokojenosti zřádného plnění závazku, k zajištění plnění zákonných povinností, k zajištěnípersonalizované nabídky zboží a služeb správce a k dalším výše vyjmenovanýmúčelům zpracovává správce následující kategorie osobních údajů:

a.  základní identifikační údaje –jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, rodné číslo a identifikačníčíslo; Datum narození a rodné číslo zpracováváme pouze v případě, žes naší společností uzavřete smlouvu a tyto údaje nezbytné k jejímuplnění. Např. přihlášení vozu na dopravním inspektorátu.

b.  kontaktní údaje – telefonní čísloa e-mailová adresa;

c.  informace o využívání produktů aslužeb správce – jedná se o údaje o tom, jaké produkty jste u správce sjednanéměli a jaké využíváte nyní, včetně nastavení produktů apod.;

d.  informace ze vzájemné komunikace– informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných kontaktníchformulářů;

e.  fakturační a transakční údaje –jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednanýchfakturačních podmínkách a o přijatých platbách;

f.  geolokalizační informace -informace z internetového prohlížeče nebo mobilních aplikací, které využíváte;

6. Jaký je právní základ prozpracování osobních údajů?

Zákonnost zpracování je dánačlánkem 6 odst. 1 GDPR, podle kterého je zpracování zákonné, je-li nezbytné prosplnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněnýchzájmů správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste námudělil/a.

Zákonnost zpracování dále vycházínapříklad ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsouzpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanskýzákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

7.  Budeme osobní údaje předávatněkomu dalšímu?

Osobní údaje musíme v rámcizákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně,soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo orgánům dohledu nad kapitálovýmtrhem a dále osobám, které se budou podílet na plnění smlouvy a bez jejižsoučinnosti by nemohla být smlouva plněna, např. pojišťovny, leasingovéspolečnosti apod. s ohledem na konkrétní podobu smluvního vztahu. Dále budemepředávat osobní údaje zpracovatelům z oblasti marketingu, s nimižmáme zpracovatelskou smlouvu.

Osobní údaje dále budeme předávatdalším třetím osobám jen v případě, že s tím budete řádně obeznámen/a avyjádříte s tím souhlas.

Osobní údaje budeme předávatspolečnosti BMW Vetriebs GmbH, organizační složka ČR a jeho dceřinýmspolečnostem, pokud k tomu udělíte výslovný souhlas.

8.  Budeme osobní údaje předávat dotřetí země nebo mezinárodní organizace?

Osobní údaje nebudeme předávat dozemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor, ani do žádnémezinárodní organizace.

9.  Jak dlouho budeme osobní údajeukládat?

Osobní údaje budou zpracovávány aukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje potřebné např.pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 5 letpočínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti.

Osobní údaje, které jsou důležitépro uplatnění oprávněných zájmů správce budou uchovávány maximálně po dobu 6tilet od konce smluvního vztahu se správcem.

Osobní údaje zpracovávané promarketingové účely budou uchovávány maximálně po dobu 3 let od jejich získání.

Osobní údaje nebudou nikdyuchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační dobybudou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít kjejich zneužití.

10.  Jaká jsou vaše práva souvisejícíse zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?

Správce dělá vše pro to, abyzpracování vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Vám jsougarantována práva popsána v tomto článku, která můžete u správce uplatnit.

11. Jak můžete svá práva uplatnit?

Jednotlivá práva můžete uplatnitzasláním e-mailu na adresu gdpr@cartecpraha.cz nebo zavoláním na telefonníčíslo +420 739 453 000. Svá práva můžete uplatnit rovněž formoupísemné žádosti zaslané na naší korespondenční adresy:

CarTec Liberec s.r.o.,Obchodní622, 460 01 Liberec 11
CarTec Olomouc s.r.o., Tovární1297/1b, 779 00 Olomouc
CarTec Ostrava s.r.o., Vítkovická3246/1A, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
CarTec Praha s.r.o., Průběžná 80,100 00 Praha 10

Veškerá sdělení a vyjádření kvámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádostzjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jesprávce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativnínáklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovanéhouplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správcevyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativnínáklady.

Vyjádření a případně informace opřijatých opatřeních vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však dojednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem nasložitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedenídůvodů Vás bude správce informovat.

12. Právo na informace o zpracovánívašich osobních údajů

Jste oprávněn/a od správcepožadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsouosobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména ototožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřencipro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčenýchosobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, ooprávněných správcích, o výčtu vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad proochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovanémrozhodování a profilování.

Pokud správce hodlá dále vašeosobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytnevám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu adalší příslušné informace.

Informace vám poskytované v rámciuplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto memorandu, to vám všaknebrání, abyste si o ně požádali znovu.

13. Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od správcepožadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv apokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriíchdotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaníosobních údajů, informace o vašich právech (práva požadovat od správce opravunebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), oprávu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdrojiosobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování aprofilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu apředpokládaných důsledků takového zpracování pro vás, informace a záruky vpřípadě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace.Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získattuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

14. Právo na opravu

Pokud došlo na vaší straněnapříklad ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kteroulze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravuzpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobníchúdajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

15. Právo na výmaz (právo býtzapomenut)

V určitých stanovených případechmáte právo požadovat, abych správce vaše osobní údaje vymazal – anonymizoval.Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výšezmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí dobynezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykolivobrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo navýmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údajeponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

16. Právo na omezení zpracování

Správce zpracovává vaše osobníúdaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správcenapř. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává,můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pronejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádostpak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailněinformováni.

17. Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, aby správceposkytl vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správceVaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu vtom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

18. Právo vznést námitku aautomatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jendomníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranouvašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (zapředpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejnéhonebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu,včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého čihistorického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětleníči odstranění vzniklého závadného stavu.

Námitku můžete dále vznést ipřímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

19. Právo podat stížnost u Úřadu proochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit svaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorovýorgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

20. Právo odvolat souhlas

Udělený souhlas se zpracovánímosobních údajů máte právo kdykoliv odvolat a to buď vyplněnímformuláře/odškrtnutím políčka/zasláním odvolání na adresu sídla správce nebopomocí linku v e-mailové komunikaci.

21.  Jsou osobní údaje automatickyvyhodnocovány?

Osobní údaje jsou automatickyvyhodnocovány, a můžou být využívány k profilaci v oblasti marketingovýchaktivit správce. Správce při tom používá následujících metod:

a)  analýza vašich aktivit nainternetových stránkách správce;

b)  analýza na základě poskytnutýchdat a minulých smluv.

V důsledku těchto aktivit správcebude vaše chování na internetových stránkách mapováno a vyhodnocováno, cožpředstavuje určitý zásah do vašeho práva na soukromí. Zároveň ale totovyhodnocování přispívá k tomu, aby vám byly zasílány jen ty reklamní nabídkyohledně výrobků a služeb správce, o které byste mohl/a mít vhledem k výsledkůmprovedeného vyhodnocování zájem.

+ Zobrazit více
spinner