Zásady ochrany osobních údajů pro prodejce BMW Motorrad.

Vysoké požadavky, které kladete na produkty a služby BMW a na péči o zákazníky poskytovanou z naší strany jako partnera BMW, jsou pro nás směrodatné pro nakládání s osobními údaji. Přitom usilujeme o to vytvořit a zachovat základ pro navázání a rozvíjení obchodních vztahů s našimi zákazníky a zájemci o naše produkty, které jsou založeny na vzájemné důvěře. Důvěrnost a integrita vašich osobních údajů jsou pro nás velmi důležité. Vaše osobní údaje proto zpracováváme a používáme svědomitě, v souladu s daným účelem, resp. v souladu s vaším souhlasem a zákonnými ustanoveními k ochraně osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů v následujících odstavcích popisují, jak my, motocentrum – prodejce BMW Motorrad jako partner BMW shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje zákazníků a zájemců o produkty. 

+ Zobrazit více
Kdo je odpovědný za zpracování osobních údajů?

Motocentrum prodejce BMW Motorrad (dále jen jako „Autohaus“, „partner BMW“ nebo „my“), Straße 1, 80331 München je správcem údajů ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů („GDPR“) pro zpracování vašich osobních údajů. Motocentrum prodejce BMW Motorrad má své sídlo v Mnichově.

Jako smluvní prodejce BMW Motorrad jsme autorizovaným partnerem BMW Motorrad a právně i ekonomicky samostatným podnikatelským subjektem a nikoli součástí BMW AG.

Jako nabyvatel licence používáme značku BMW Motorrad pro prodej motocyklů BMW, originálních dílů a příslušenství BMW i pro zajištění servisu a oprav pod značkou BMW.

Jsme správcem vašich údajů, které shromažďujeme a zpracováváme prostřednictvím těchto webových stránek, v rámci vašich kontaktů s námi v autocentru, v rámci péče o zákazníky i v kontextu našich opatření přímého marketingu.

Dále vaše údaje zpracováváme, jestliže jsou nám předány ze strany BMW AG a pokud jsou k tomu splněny nezbytné předpoklady stanovené zákony/nařízeními na ochranu osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů společností BMW AG můžete získat zde online v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti BMW.

Naše kontaktní údaje jsou:


Prodejce BMW Motorrad
Straße 1
80331 München
Číslo telefonu:  089 - 1234567
e-mailová adresa: bmwhaendler@bmw.de

Kdy shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme mimo jiné v následujících případech:

 

 • Když nás přímo kontaktujete, např. prostřednictvím těchto webových stránek nebo v motocentru.
 • Když u nás přímo koupíte produkty (např. motocykly nebo díly a příslušenství).
 • Když u nás přímo koupíte služby (např. při servisu nebo opravě motocyklu).
 • Když si vyžádáte informace k našim produktům a službám (např. zaslání prospektů nebo ceníků).
 • Když odpovíte na aktivity / sdělení našeho přímého marketingu, např. když vyplníte odpovědní lístek nebo kartu s výhrou nebo když poskytnete svá data online na těchto webových stránkách.
 • Když jsou nám přípustným způsobem poskytnuty vaše údaje a data spravovaná společností BMW AG, pokud jsou k tomu splněny nezbytné předpoklady stanovené zákony/nařízeními na ochranu osobních údajů.
 • Když nám osobní údaje týkající se vaší osoby přípustným způsobem poskytnou třetí strany.

Pomozte nám udržovat uchovávané osobní údaje aktuální tak, že nás budete informovat o jejich změnách – především kontaktních údajů.

Jaké údaje o vás můžeme shromažďovat?

Prostřednictvím četných služeb a kontaktních kanálů popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů se mohou shromažďovat následující kategorie osobních údaje:

 

 • Kontaktní údajejméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.
 • Zájmy Vámi poskytnuté údaje o oblastech zájmu, např. o vozidlech, která jsou pro vás zajímavá, koníčcích a další osobní preference.
 • Další osobní údaje Vámi poskytnuté údaje k datu narození, vzdělání, velikosti domácnosti nebo profesní situaci.
 • Smluvní údaje Zákaznické číslo, číslo smlouvy.
 • Používání webových stránek a komunikace Informace o tom, jak používáte webové stránky, zda otevíráte nebo předáváte dál sdělení, která vám zasíláme, data získaná prostřednictvím cookies a jiných technologií sledování uživatelského chování (tracking). Další informace k tomuto tématu získáte zde v našich zásadách používání souborů cookie.
 • Data transakcí a interakcí Informace o nákupech produktů a služeb z našeho autocentra a internetového obchodu, interakce s námi (poptávky, stížnosti, reklamace) i účast na našich studiích průzkumu trhu.
 • Údaje o bonitě a identitě Údaje k zjištění vaší identity, např. řidičské průkazy nebo osvědčení o registraci vozidla část 1; kromě toho informace k transakcím, případné neuhrazené platby; informace o podvodech, k trestným činům, podezřelým transakcím, o politicky exponovaných osobách a sankční seznamy, ve kterých jsou obsaženy vaše údaje.
 • Údaje k funkcím a nastavením vozidla Informace o funkcích a aktuálních nastaveních vašeho vozidla (identifikovaného na základě VIN), např. služba BMW TeleServices, pokud jste nás v systému uložili jako preferovaného partnera BMW.
 • Technické údaje k vozidlu Data generovaná nebo zpracovávaná ve vozidle.

Provozní data ve vozidle

Data z řídicích jednotek zpracovávaná k zajištění provozu vozidla.

Sem patří např.:

 • Informace o stavu vozidla (např. rychlost, zpomalení pohybu, příčné zrychlení, otáčky kol, zobrazení zapnutých bezpečnostních pásů).
 • Stavy okolního prostředí (např. teplota, dešťový snímač, snímač odstupu).

Zpravidla se jedná o dočasná data ukládaná po dobu provozu a zpracovávaná pouze v samotném vozidle. Řídicí jednotky obsahují často datové paměti (mimo jiné také klíč vozidla). Používají se pro dočasné nebo trvalé dokumentování informací o stavu vozidla, namáhání komponent, o potřebách provádění servisních úkonů i o technických událostech a závadách.

Podle technické výbavy se ukládají:

 • provozní stavy systémových komponent (např. hladiny provozních kapalin, tlak vzduchu v pneumatikách, stav akumulátoru),
 • poruchy a defekty v důležitých systémových komponentách (např. světla, brzdy),
 • reakce systémů ve speciálních jízdních situacích (např. aktivace airbagu, zásahy systémů regulace stability),
 • informace o událostech poškozujících vozidlo,
 • u elektromobilů stav nabití vysokonapěťového akumulátoru, odhadovaný dojezd.

Ve zvláštních případech, (např. když vozidlo detekovalo chybnou funkci) může být nutné ukládat data, která by vlastně byla jen dočasná.

Pokud využíváte servisní služby (např. opravy, servisní úkony), mohou se, je-li to nutné, načíst a použít uložená provozní data společně s VIN. Načtení dat z vozidla provádějí naši zaměstnanci nebo třetí strana (např. asistenční služby). To stejné platí i pro záruční případy a pro opatření k zajištění kvality.

Načtení se provádí zpravidla pomocí zákonem předepsaného rozhraní pro OBD („On-Board-Diagnose“) ve vozidle. Načtená provozní data dokumentují technické stavy vozidla nebo jednotlivých komponent, pomáhají při diagnostice závad, při plnění povinností vyplývajících ze záruky a při zlepšování kvality. Tato data, především informace o namáhání komponent, o technických událostech, chybném ovládání a o jiných chybách, se popřípadě k tomuto účelu předávají společně s VIN společnosti BMW AG. Kromě toho se na BMW AG vztahuje odpovědnost za výrobek. Také k tomuto účelu používá BMW AG provozní data z vozidel, např. pro svolávací akce. Tato data lze také použít k přezkoumání nároků zákazníka na záruku a odstranění vadného plnění.

Paměti závad ve vozidle lze resetovat v rámci oprav nebo servisních úkonů nebo na vaše přání. Reset provádí servis.

Další informace ke zpracování dat ve vozidle najdete v návodu k obsluze svého vozidla nebo zde v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti BMW AG.

 • Údaje k zjištění polohy vozidla Údaje k poloze vozidla nebo mobilního koncového zařízení. V omezeném rozsahu dostáváme data k zjištění polohy vozidla, pokud je to nutné k účelu plnění smlouvy (např. v rámci asistenční služby BMW Mobilen Service).
Za jakým účelem se zpracovávají vaše údaje?

Údaje shromážděné v souvislosti s uzavřením smluv nebo poskytováním našich služeb se zpracovávají k níže uvedeným účelům. Nejprve vysvětlení k právním základům zpracování osobních údajů:

Vaše údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud to umožňuje aplikovatelný právní předpis. Údaje zpracováváme především na základě čl. 6 a čl. 9 GDPR a na základě souhlasů v souladu s čl. 7 GDPR. Při zpracování vašich údajů se přitom opíráme mimo jiné o následující právní základy. Uvědomte si prosím, že se nejedná o úplný nebo konečný výčet právních základů, nýbrž pouze o příklady, které mají ozřejmit právní základy.

 

 • Souhlas (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a), čl. 7 GDPR, resp. čl. 9 odst. 2 písm. a), čl. 7 GDPR): Určité údaje zpracováváme pouze na základě vašeho předchozího výslovného a dobrovolného souhlasu. Máte právo souhlas kdykoli odvolat s budoucí účinností.
 • Plnění smlouvy / opatření provedená před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) GDPR): Pro přípravu nebo realizaci vaší smlouvy s námi potřebujeme přístup k určitým údajům.
 • Plnění zákonné povinnosti (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR): Vztahuje se na nás řada zákonných povinností. Pro splnění těchto povinností musíme zpracovávat určité údaje.
 • Ochrana oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR): Určité údaje zpracováváme k ochraně / pro účely našich oprávněných zájmů / oprávněných zájmů třetích stran. To platí ale pouze tehdy, pokud před těmito zájmy nemají přednost zájmy nebo základní práva a svobody vaší osoby jako subjektu údajů. 

 

A.  Plnění smluvní povinnosti v rámci odbytu, servisu a oprav vozidel
(čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje v rámci prodejních procesů nebo při zajištění servisu a oprav u nás v motocentru.

V rámci prodejních procesů se u nás používají osobní údaje pro realizaci kupní smlouvy, provedení zkušebních jízd a předání informací v souvislosti s koupí vozidla.

V rámci těchto činností se zpracovávají níže uvedené kategorie údajů:

 • Kontaktní údaje (příjmení, jméno, adresa, e-mailová adresa atd.)
 • příp. bankovní spojení

Osobní údaje používáme ke komunikaci v rámci realizace smlouvy (např. objednání vozidla, zakázka na provedení servisu / oprav) nebo pro zpracování vámi formulované žádosti (např. žádost o předložení nabídky, provedení zkušební jízdy). U všech aspektů realizace smlouvy nebo zpracování vaší žádosti vás kontaktujeme bez zvláštního souhlasu např. písemně, telefonicky, prostřednictvím služeb Messenger, e-mailem, podle toho, jaké kontaktní údaje jste uvedli.

V rámci procesů zajištění servisu a oprav, příp. služeb u nás se načítají z instalovaných elektronických řídicích jednotek technická data vozidla relevantní pro servis vozidla pomocí speciálních diagnostických zařízení. Tato data zpracovávají a používají v servisní dílně vyškolení technici pro diagnostiku a odstranění funkčních poruch. Tato technická data k vozidlu v podstatě tvoří

 • kmenová data vozidla (např. VIN, typ vozidla, datum výroby, výbava vozidla),
 • data ke stavu vozidla (naměřené hodnoty, např. kilometrový proběh),
 • záznamy paměti závad (např. chybná funkce ukazatelů směru jízdy),
 • spektra zatížení,
 • verze softwaru a 
 • servisní a dílenská data (např. potřeby provádění servisních úkonů, provedené úkony, namontované náhradní díly, záruční případy, servisní

protokoly).

K výše uvedeným informacím má přístup společnost BMW AG, aby nám poskytla podporu s technickými problémy a jinými výzvami při poskytování služeb a plnění.

Technická data vozidla jsou na konci životního cyklu vozidla smazána.

V omezeném rozsahu dostáváme nadto i data ke zjištění polohy vozidla, pokud je to nutné k účelu plnění smlouvy (např. v rámci asistenční služby BMW Mobilen Service). Tyto údaje používáme výhradně za účelem plnění smlouvy.

 

B.   Plnění našich procesů k zajištění prodeje, servisu a administrativních procesů ve spolupráci s BMW AG
(čl. 6 odst.1 písm. a, b,  f) GDPR)

Pro plnění procesů k zajištění prodeje, servisu a administrativních procesů je nutný přenos údajů do společnosti BMW AG. Údaje předáváme v tomto případě

 • pro kontrolu záručních případů / kulancí
 • pro realizaci objednávek vozidel a služeb
 • při otázkách ohledně provádění konkrétních oprav
 • pro marketingové akce nebo průzkumy trhu
 • pro realizaci smluvních dohod mezi námi a společností BMW AG
 • pro splnění povinností vyplývajících z odpovědnosti za výrobek a pozorování produktů pro případné svolávací akce
 • pro zlepšování produktu a kvality

Pro tyto procesy se předávají následující kategorie údajů v závislosti na příslušném právním základu:

 • Kontaktní údaje
 • Identifikační údaje
 • Kmenová data vozidla
 • Data ke stavu vozidla
 • Záznamy paměti závad
 • Servisní a dílenská data

 

C.   Péče o zákazníky
(čl. 6 odst. 1 písm. b, f) GDPR)

Osobní údaje používáme ke komunikaci v rámci realizace smlouvy (např. objednání vozidla, dílenská zakázka / zakázka na provedení oprav) nebo pro zpracování vámi formulované žádosti (např. žádost o předložení nabídky, provedení zkušební jízdy, poptávky a reklamace). U všech aspektů realizace smlouvy nebo zpracování vaší žádosti vás kontaktujeme bez zvláštního souhlasu např. písemně, telefonicky, prostřednictvím služeb Messenger, e-mailem, podle toho, jaké kontaktní údaje jste uvedli.

Kontaktujeme vás také, pokud se vašeho vozidla týká tzv. Technická kampaň nebo svolávací akce. Protože se u Technických kampaní jedná o opatření s většinou velkým významem (např. vyloučení ohrožení pasažérů, vyloučení poškození vozidla), kontaktujeme vás my nebo společnost BMW AG na základě kontaktních údajů, které jste uvedli.

Osobní údaje na tomto základě zpracováváme také s cílem dále optimalizovat vaše zkušenosti / UX (User Experience) s námi, např. vás jednoznačně identifikovat při navázání kontaktu s námi.

 

D.   Marketingová komunikace i výzkum trhu na základě souhlasu
(čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

Pokud jste udělili samostatný souhlas s rozsáhlým používáním osobních údajů, smí se vaše osobní údaje používat v souladu s rozsahem popsaným v souhlasu, např. k marketingovým účelům (vybrané nabídky k produktům a službám) a/nebo k průzkumu trhu, příp. se smí předávat určitým sdruženým společnostem motocetra – prodejce BMW Motorrad i společnosti BMW AG (Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788 München) a BMW M GmbH (Daimlerstr.  19, 85748 Garching-Hochbrück). Podrobnosti vyplývají z příslušného prohlášení o souhlasu, které můžete kdykoli odvolat.

Pokud jste poskytli odpovídající souhlas s marketingovou komunikací, shromažďujeme a zpracováváme:

Kontaktní informace, např.

 • jméno, adresa, e-mail, tel. číslo

Doplňující osobní údaje / preference, např.

 • Název firmy, váš vztah k této firmě, pokud používáte služební vozidlo nebo jste naše kontaktní osoba pro tuto firmu
 • Možný termín, kdy budete potřebovat nové vozidlo, váš zájem o vozidla a služby dodávané BMW  i žádosti o poskytnutí informací a realizaci zkušebních jízd atd.
 • VIN a další atributy s tím spojené
 • Zájmy a koníčky
 • Stav prohlášení o souhlasu na základě ochrany osobních údajů a zvolený nebo preferovaný komunikační kanál

Identifikační údaje, např.

 • zákaznické číslo, číslo smlouvy

Historie zákazníka, např.

 • údaje o koupi vozidla, vč. modelu, konfigurací, datum prodeje, datum registrace, RZ, datum objednání, datum dodání, majitel, ceníková cena
 • údaje servisní zakázky vč. rozsahu prováděných úkonů a namontovaných náhradních dílů
 • Historie kampaní a odezva na opatření přímého marketingu
 • Účast na akcích
 • Poptávka a historie reklamací

V prohlášení o souhlasu na základě ochrany osobních údajů definujete mimo jiné komunikační kanály (např. pošta, telefon,
e-mail), jejichž prostřednictvím vás smíme kontaktovat.

Zpracování údajů pro marketingové účely se provádí zpravidla v Německu, v žádném případě se osobní údaje nepřenášejí do země mimo EU.

 

E.   Splnění zákonných povinností, které se na nás vztahují
(čl. 6 odst. 1 písm. c, f) GDPR)

Osobní údaje zpracováváme kromě toho v případě, že nám tuto povinnost ukládá zákon.

Shromážděné údaje se zpracovávají také v rámci zajištění provozu IT systémů. Pojmem zajištění se rozumí mimo jiné následující činnosti:

 • zálohování a obnovení dat zpracovaných v IT systémech,
 • protokolování a monitorování transakcí pro kontrolu správné funkce IT systémů,
 • detekce a odvrácení neoprávněného přístupu k osobním údajům,
 • řízení incidentů (Incident Management) a řízení problémů (Problem Management) k odstranění poruch v IT systémech.

Ze zákona je nám uložena řada dalších povinností. Abychom tyto povinnosti plnili, zpracováváme vaše údaje v potřebném rozsahu a předáváme je příp. v rámci zákonných oznamovacích povinností příslušným odpovědným úřadům.

Dále zpracováváme vaše údaje v případě právního sporu, pokud je zpracování údajů pro řešení právního sporu nezbytné.

 

F.   Předání údajů vybraným třetím stranám

Údaje se mimo jiné předávají následujícím subjektům, pokud jsou k tomu splněny nezbytné předpoklady stanovené zákony/nařízeními na ochranu osobních údajů:

Pokud jste nám předtím udělili výslovný souhlas se sdílením údajů k reklamním nebo marketingovým účelům se společnostmi sdruženými v naší skupině podniků. To se týká
motocentra prodejce BMW Motorrad
Straße 1
80331 München
Telefonní čislo:  089 1234567
e-mailová adresa: bmwhaendler@bmw.de

 • Společnosti BMW AG, např. pro aktualizaci vaší adresy a vozidla, pokud jsou k tomu splněny nezbytné předpoklady stanovené zákony/nařízeními na ochranu osobních údajů a pokud jste nevznesli námitku proti používání osobních údajů pro účely písemné komunikace na základě práva vznést námitku, i kontaktní detaily a osobní údaje (např. datum narození, skupina řidičského průkazu, koníčky a zájmy), pokud to umožňuje váš souhlas s použitím pro marketingové účely, nebo data vozidla využívaná společností BMW AG zejména za účelem sledování a vývoje produktů.
 • Svědomitě zvoleným a ověřeným poskytovatelům služeb a obchodním partnerům, se kterými spolupracujeme, abychom vám mohli nabízet produkty a služby. Činíme tak pouze za splnění přísných podmínek týkajících se zpracování údajů, a to z pověření nebo na základě vašeho výslovného souhlasu.
 • Třetím stranám (např. veřejným institucím), pokud nám to ukládá zákon.
Jak chráníme vaše osobní údaje?

Používáme různá bezpečnostní opatření jako šifrovací nástroje a nástroje pro autentizaci podle aktuálního stavu techniky pro ochranu a zachování bezpečnosti, integrity a dostupnosti vašich údajů.

Při přenosu dat prostřednictvím Internetu nebo webových stránek nelze zaručit 100% ochranu před neoprávněným přístupem, ale s vynaložením veškerého úsilí se snažíme, a stejně tak naši poskytovatelé služeb a obchodní partneři, o to, abychom vaše osobní údaje chránili v souladu s platnými předpisy na ochranu osobních údajů zavedením fyzických, elektronických a procedurálních bezpečnostních opatření podle aktuálního stavu techniky. Mimo jiné používáme následující opatření:

 • přísná kritéria pro udělení oprávnění k přístupu k vašim údajům podle principu „Need-to-Know“ (omezení na co nejmenší počet osob) a výlučně k uvedenému účelu,
 • předávání shromážděných údajů výlučně šifrovanou formou,
 • ukládání důvěrných údajů, např. údajů ke kreditním kartám výlučně šifrovanou formou,
 • zabezpečení IT systémů firewallem pro ochranu před neoprávněným přístupem, např. hackery, a
 • permanentní monitorování přístupů k IT systémům k detekci a znemožnění zneužití osobních údajů.
Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Vaše údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro konkrétní účely, pro které vaše údaje zpracováváme. Pokud údaje zpracováváme pro více účelů, automaticky budou smazány nebo uloženy ve formátu neumožňujícím přímé zjištění identity vaší osoby, jakmile je splněn poslední specifický účel. Abychom zajistili, že všechny vaše údaje budou znovu smazány v souladu s principem minimalizace údajů, máme koncepci smazání údajů. Zásadní principy, podle kterých tato koncepce počítá se smazáním vašich osobních údajů, jsou vysvětleny níže.

Použití k plnění smlouvy
Pro plnění smluvních závazků je možné uchovávat údaje shromážděné k vaší osobě po dobu platnosti smlouvy a podle charakteru a významu smlouvy i 10 let po uplynutí této doby pro dodržení zákonných povinností uchovávat údaje a pro objasnění případných požadavků nebo nároků vzniklých po vypršení platnosti smlouvy.

Kromě toho existují smlouvy o dodání produktů a služeb vyžadující delší archivační lhůty, viz níže „Použití k ověření nároků“.

Použití k ověření nároků
Údaje, které mohou být podle našeho uvážení nutné pro ověření a vyloučení nároků vůči nám, pro zahájení trestního stíhání vaší osoby, naší společnosti nebo třetí strany nebo pro uplatnění nároků, lze uchovávat po dobu, po kterou by dané řízení mohlo být vedeno.

Použití k péči o zákazníky a pro marketingové účely
Pro péči o zákazníky a marketingové účely lze uchovávat údaje shromážděné k vaší osobě 10 let po jejich získání, ledaže požádáte o smazání těchto údajů a neexistují smluvní nebo zákonné povinnosti takové údaje uchovávat bránící provedení požadavku na výmaz.

Komu poskytujeme mezinárodní přístup k vašim údajům a jak je přitom chráníme?

Jsme firma působící v Německu. Osobní údaje jsou zpracovávány naší firmou, našimi sdruženými společnostmi a námi pověřenými poskytovateli služeb přednostně v Německu nebo v rámci EU.

Pokud se údaje zpracovávají mimo EU, zajišťujeme aplikací standardních smluvních doložek EU včetně vhodných technických a organizačních opatření zpracování vašich osobních údajů v souladu s úrovní ochrany osobních údajů požadovanou EU.

Pro některé země mimo EU, jako např. Kanadu a Švýcarsko, již EU konstatovala srovnatelnou úroveň ochrany osobních údajů. Na základě srovnatelné úrovně ochrany osobních údajů nevyžaduje přenos dat do těchto zemí zvláštní schválení nebo dohodu.

V případě, že se chcete seznámit s konkrétními ochrannými opatřeními týkajícími se předávání osobních údajů do jiných zemí, nás prosím kontaktujte:

Motocentrum prodejce BMW Motorrad
Straße 1
80331 München
Telefonní číslo:  089 1234567
e-mailová adresa: bmwhaendler@bmw.de

Pokud při poskytování uvedených služeb a zajištění účelů použití využíváme podpory poskytovatelů služeb, garantujeme, že je pověřujeme v rámci přísných podmínek pro zpracování údajů stanovených zákony/nařízeními na ochranu osobních údajů.

Kontaktovat správce, vaše práva na ochranu osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte-li jakékoli dotazy ohledně používání vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese bmwhaendler@bmw.de nebo telefonicky na čísle +49 89 1234567 (po-pá 9:00–18:30 h, so 10:00–14:00 h)

Jako subjekt údajů můžete vůči nám uplatnit podle GDPR a podle příslušných předpisů na ochranu osobních údajů určitá práva. Následující odstavec obsahuje vysvětlení k právům subjektu údajů podle GDPR. Podle druhu a rozsahu vaší žádost vás žádáme o její písemné zaslání.

Práva subjektu údajů

V souladu s GDPR máte jako subjekt údajů vůči nám především následující práva:

Právo získat přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR): Můžete od nás kdykoli vyžadovat informace o údajích, které o vás máme. Poskytnout se musí mimo jiné informace o námi zpracovávaných kategoriích údajů, za jakým účelem je zpracováváme, o původu údajů, pokud jsme je nezískali přímo od vás, a případně o příjemcích, kterým jsme vaše údaje předali. Můžete od nás získat jednu bezplatnou kopii svých údajů. Pokud budete mít zájem o další kopie, vyhrazujeme si právo vystavit vám za další kopie fakturu.

Právo na opravu (čl. 16 GDPR): Můžete požadovat opravu osobních údajů. Zavedeme přiměřená opatření, aby údaje k vaší osobě, které máme a kontinuálně zpracováváme, byly správné, úplné a aktuální, a to na základě poskytnutých posledních informacích.

Právo na výmaz (čl. 17 GDPR): Můžete od nás požadovat, abychom provedli výmaz údajů, pokud jsou k tomu splněny právní předpoklady. Podle čl. 17 GDPR se může jednat o následující případ, když

 • údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte svůj souhlas, na jehož základě se zpracování provádí, a chybí jiný právní základ pro jejich zpracování;
 • vznesete námitku proti zpracování údajů a neexistují závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy subjektu údajů, nebo vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu;
 • byly údaje zpracovávány protiprávně;
 • zpracování není nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která od nás vyžaduje zpracování vašich údajů, především s ohledem na zákonné archivační lhůty, aby bylo možné určit, uplatnit, vykonávat nebo hájit právní nároky.

Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR): Můžete od nás požadovat omezení zpracování svých údajů, pokud

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy jako subjekt údajů je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody jako správce převažují nad vašimi oprávněnými důvody jako subjektu údajů.

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR): Na vaši žádost přeneseme vaše údaje – je-li to technicky možné – k jinému správci. Toto právo máte ovšem pouze v případě, pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě. Místo poskytnutí kopie údajů nás můžete také požádat o přímé předání údajů jinému vámi určenému správci.

Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR): Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pokud není jejich zpracování založeno na vašem souhlasu nebo na našich oprávněných zájmech nebo zájmech třetí strany. V tomto případě již vaše údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Lhůty pro plnění práv subjektu údajů

Zásadně usilujeme o to, abychom vyhověli všem požadavkům do 30 dnů. Lhůta se ale může případně prodloužit z důvodů týkajících se specifického práva subjektu údajů nebo složitosti požadavku.

Omezení podávání informací při plnění práv subjektu údajů

V určitých situacích vám nemůžeme poskytnout na základě existujících zákonných podmínek informace o všech údajích shromážděných k vaší osobě. Pokud musíme v takovém případě odmítnout vaši žádost o poskytnutí informací, budeme vás zároveň informovat o důvodech odmítnutí.

Stížnost u dozorových úřadů

Vaše obavy a práva bereme velmi vážně. Pokud jste názoru, že jsme se vašimi stížnostmi nebo obavami nedostatečně zabývali, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

spinner