Podle rozsahu, v jakém společnost BMW Česká republika (dále jen „BMW“, „my“, „nás“, „náš“ a další formy) nabízí na této webové stránce zprostředkovatelské služby ve smyslu čl. 3 písm. g) nařízení o digitálních službách, platí následující informace:

1) Kontaktní místa pro komunikaci v souvislosti se zákonem o digitálních službách (čl. 11 a 12 nařízení o digitálních službách)

Naše ústřední kontaktní místo pro orgány členských států, komisi a výbor uvedené v čl. 61 nařízení o digitálních službách (čl. 11 odst. 1 nařízení o digitálních službách) a pro příjemce našich služeb (čl. 12 odst. 1 nařízení o digitálních službách) je:

E-mail: dsa.cz@bmwgroup.com

Můžete se s námi spojit také telefonicky na čísle +420 296 330 555.

Můžete s námi komunikovat v českém a anglickém jazyce.

2) Zprávy o transparentnosti (čl. 15 nařízení o digitálních službách)

V souladu s čl. 15 odst. 1 nařízení o digitálních službách jsme povinni jednou ročně zveřejňovat zprávy o transparentnosti moderování obsahu, na kterém se podílíme. Taková zpráva zde bude k dispozici v příslušnou dobu.

3) Mechanismus oznámení a opatření (čl. 16 nařízení o digitálních službách)

Podle čl. 16 nařízení o digitálních službách budou mít fyzické a právnické osoby možnost podávat oznámení o informacích, které považují za nezákonný obsah, na našich online platformách („Nové motocykly ihned k odběru“, „BMW-Motorrad.cz“, „Ojeté motocykly ihned k odběru“, „BMW Motorrad akce“ a „půjčovna Rent a Ride společně s Fuel For Life“.

Můžete tak učinit zasláním e-mailu na adresu dsa.cz@bmwgroup.com. Pokud chcete oznámení podat, uveďte v něm následující body:

a) dostatečně podložené vysvětlení důvodů, proč se domníváte, že daná informace představuje nezákonný obsah;

b) jasné označení přesného elektronického umístění těchto informací, jako je přesná adresa URL nebo adresy URL, nebo v případě potřeby další informace umožňující identifikaci nezákonného obsahu přizpůsobené typu obsahu a konkrétnímu typu služby;

c) vaše jméno a e-mailovou adresu (pokud se nejedná o informace, o nichž se domníváte, že se týkají trestného činu pohlavního zneužívání, pohlavního vykořisťování, dětské pornografie, navazování kontaktu s dětmi k sexuálním účelům nebo návod, pomoc či účastenství při páchání takových trestných činů nebo pokusu o ně). V těchto případech nebo v jiných případech, kdy chcete podat oznámení bez možnosti identifikace, nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle +420 296 330 555;

d) prohlášení potvrzující, že jednáte v dobré víře, že informace a tvrzení obsažené v oznámení jsou správné a úplné.

Veškerá oznámení budeme zpracovávat včas, pečlivě, nestranně a objektivně; bez zbytečného odkladu oznámíme fyzické osobě nebo subjektu, která/ý oznámení podal/a, naše rozhodnutí a uvedeme případné dostupné možnosti nápravy.

4) Informace o obsahových omezeních v souvislosti s používáním služby (čl. 14 odst. 1 věta 3 nařízení o digitálních službách), o našem interním systému pro vyřizování stížností (čl. 20 nařízení o digitálních službách) a o možnostech mimosoudního řešení sporů (čl. 21 nařízení o digitálních službách)

Níže uvedené informace týkající se našeho interního systému pro vyřizování stížností (čl. 20 nařízení o digitálních službách) a možností mimosoudního řešení sporů (čl. 21 nařízení o digitálních službách) se vztahují pouze na příjemce služeb BMW, které jsou považovány za „online platformy“ ve smyslu nařízení o digitálních službách. Mezi tyto platformy patří („Nové motocykly ihned k odběru“, „BMW-Motorrad.cz“, „Ojeté motocykly ihned k odběru“, „BMW Motorrad akce“ a „půjčovna Rent a Ride společně s Fuel For Life“.

Můžeme přijmout určitá omezující rozhodnutí týkající se obsahu nebo účtů příjemců našich zprostředkovatelských služeb (včetně fyzických a právnických osob, které podávají oznámení) ve smyslu nařízení o digitálních službách, pokud se domníváme, že příjemci porušili zákon nebo naše všeobecné obchodní podmínky a podmínky používání příslušné zprostředkovatelské služby (dále jen „pravidla a podmínky“). Můžeme se například rozhodnout (i) omezit nebo zablokovat viditelnost obsahu příjemce, (ii) pozastavit nebo ukončit poskytování všech nebo části našich služeb příjemcům, (iii) pozastavit nebo zrušit účet příjemce, (iv) omezit možnosti zpeněžení obsahu příjemce nebo (v) odepřít podnikům používání jejich online tržišť, pokud tyto podniky nemůžeme identifikovat (sledovat), jak to vyžaduje nařízení o digitálních službách. Můžeme se také rozhodnout, že nebudeme reagovat na oznámení zaslané příjemcem na základě obsahu, který je potenciálně nezákonný nebo porušuje naše pravidla a podmínky.

-       Interní systém pro vyřizování stížností:

Pokud by příjemci našich služeb s daným rozhodnutím nesouhlasili, mohou proti rozhodnutí společnosti BMW podat stížnost prostřednictvím našeho interního systému pro vyřizování stížností. Stížnosti lze podávat bezplatně prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu dsa.cz@bmwgroup.com do 6 měsíců od obdržení sporného rozhodnutí. Pokud budeme k vyřízení stížnosti potřebovat další informace, mohou stěžovatele kontaktovat naši zaměstnanci. Stížnosti jsou vyřizovány včas, nediskriminačně, pečlivě a nestranně pod dohledem kvalifikovaných pracovníků. Jakmile přijmeme rozhodnutí, sdělíme je stěžovateli bez zbytečného odkladu.

-       Mimosoudní řešení sporů před pověřenými orgány pro mimosoudní řešení sporů:

Pro řešení sporů týkajících se rozhodnutí přijatých v rámci našeho interního systému pro vyřizování stížností existuje mimo jiné možnost požádat o mimosoudní řešení sporu u tzv. „certifikovaného orgánu pro mimosoudní řešení sporů“, jak je definován v čl. 21 nařízení o digitálních službách. Certifikované orgány pro mimosoudní řešení sporů jsou nestranné a nezávislé orgány, které jsou výslovně certifikovány členskými státy EU a které mohou díky svým schopnostem a odborným znalostem přezkoumávat spory, které jim byly předloženy. Společnost BMW bude spolupracovat s orgánem pro mimosoudní řešení sporů v souladu se zákonnými požadavky. Společnost BMW však není vázána rozhodnutími vydanými orgánem pro mimosoudní řešení sporů.

Další podrobnosti o mimosoudním řešení sporů budou sděleny příjemcům služby, v některých případech spolu s případnými rozhodnutími, proti nimž se lze odvolat.

Výše uvedené informace neomezují práva příjemců služeb vymáhat své nároky vůči společnosti BMW u soudu.

5)  Opatření a ochrana proti zneužití (čl. 23 nařízení o digitálních službách)

Příjemcům služby, kteří často poskytují zjevně nezákonný obsah, pozastavíme po předchozím upozornění poskytování našich služeb, a to na přiměřenou dobu. Dále na přiměřenou dobu po předchozím upozornění pozastavíme zpracování oznámení a stížností podaných prostřednictvím mechanismů pro oznámení a opatření nebo interních systémů pro vyřizování stížností fyzickými nebo právnickými osobami nebo stěžovateli, kteří často podávají zjevně neopodstatněná oznámení a stížnosti.  Při rozhodování o pozastavení služby posuzujeme případy na individuální bázi, včas, pečlivě a objektivně a zjišťujeme, zda se příjemce, fyzická osoba, subjekt nebo stěžovatel dopustili zneužití, přičemž bereme v úvahu všechny relevantní skutečnosti a okolnosti, které vyplývají z informací, které máme k dispozici. Tyto okolnosti – které budeme brát v úvahu při určování, zda došlo ke zneužití a jaká by měla být přiměřená doba pozastavení poskytování služeb – budou zahrnovat přinejmenším následující:

a) absolutní počet položek se zjevně protiprávním obsahem, které byly předloženy v daném období;

b) relativní podíl celkového počtu poskytnutých informací nebo oznámení předložených v daném období;

c) závažnost zneužití, včetně povahy protiprávního obsahu a povahy jeho následků;

d) pokud je možné vyvodit úmysly, které příjemce služby, fyzická osoba, subjekt nebo stěžovatel sleduje.

6)  Získávání vlastních osvědčení

Společnost BMW vynaloží maximální úsilí, aby do 16. února 2025 od všech obchodníků nabízejících produkty a/nebo služby na online platformách přístupných na této webové stránce získala jejich vlastní osvědčení v souladu s čl. 30 odst. 1 e) nařízení o digitálních službách, v jejichž rámci se tito obchodníci zavazují nabízet pouze výrobky a služby, které jsou v souladu s platnými pravidly práva Unie. Vlastní osvědčení jsme obdrželi od všech obchodníků, kterým byly tyto online platformy zpřístupněny od 17. února 2024.

+ Zobrazit více
spinner